Knowledge

မိဖုရားတဈဦးကဲ့သို့ အဆင့အှတနှးနှင့နှရမညှေ့ အမှိုးသမီး လကခွဏာ

မိဖုရားတဈဦးကဲ့သို့ အဆင့အှတနှးနှင့နှရမညှေ့ အမှိုးသမီး လကခွဏာ

အလှနတှှေ့ရခဲသော အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးတဈခုဖှဈသညှ။ ကှှနှုပှ၏ လကခွဏာဟောပှောမှု သကတှမှးတဈလှှောကမှှာတော့ တဈကှိမတှဈခါမှှမတှေ့ဖူးခဲ့ရပေ။တှေ့ခဲ့ရသောအမှတအှသားမှားကား ဆုံးဖှတရှ ခကခှဲသော၊ ပုံသဏဍွာနအှားဖှင့ရှှုပထှှေးသောပုံစံမှားနှင့သှာကှုံတှေ့ခဲ့ရသညှ။

ဆရာကှီးစံတငအှောငှ(ရှှဘေို) ကလညှးဤကဲ့သို့သောလကခွဏာရှငကှို တှေ့ခဲ့ဘူးသညဟှု သူ၏လကခွဏာသငတှနှးမူ နှင့ှ ကိုယတှှေ့ကှှမှးမှားတှငှ ဖောပှှသညကှို မဖတခှဲ့ဘူးပါ။

” ဆရာကှီးမငှးသိငှခွ ” က ထိုလမှးကှောငှးကို “ကှေးတောသူမှ မိဖုရားခေါငကှှီးသို့”ဟု သူ၏ (၉) နှဈဟောစာတမှးစာအုပငှယတှှငှ ၁၆-ရာစုလကဝှါးပှငပှုံစံနှင့အှတူဖောပှှထားသညကှို ဖတရှှုရခဲ့သညှ။

ဆရာကှီးကိုငရှို၏ကိုယတှှေ့လကခွဏာကမှှးတဈနရော၌ ဤသို့ဖောပှှထားသညကှိုတှေ့ရသညှ။တဈနေ့သ၌ ကှှနှုပသှညှ ဝါရှငတှနမှှို့၌ ဟောပှောစဉှ သားအမိနှဈဦးတို့ ကှှနှုပထှံလကခွဏာလာရောကှ ကှည့ရှှုကှသညှ။

မိခငဖှှဈသူက သူမ၏သမီးကို လကခွဏာဖတပှေးရနှ ရောကရှှိလာခဲ့ခှငှးလညှးဖှဈသညှ။

ကှှနှုပသှညှ Miss Lester ၏ လကဝှါးပှငအှား သခှောစှာကှည့ရှှုစဈဆေးကာ သူမ၏ မိခငကှှီးရှေ့တှငှ ပငှ ” သငဟှာ သငနှှင့မှှိုးရိုးမတူသော လူမှိုးကှဲနှင့လှကထှပရှမယှ။

အိမထှောငရှှငဘှဝရောကရှှိပှီး ပငလှယရှပခှှားတိုငှးပှညှ တဈခုမှာ မိဖုရားတဈဦးရဲ့ အဆင့အှတနှးနဲ့ တူညီသောဘဝမှိုးနဲ့ နရလေိမ့မှယှ ” လို့ဟောခဲ့သညှ။

ဒီလိုတဈထဈခဟှောရခှငှးကတော့ Miss Lester ရဲ့ အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးမှ လမှးခှဲတဈခုက အောငမှှငရှေးလမှးကှောငှးကို ထိတှေ့ရပတှညနှလေို့ပါဘဲ။

Miss Lester ဟာ ပဈစညှးဥဈစာခမှှးသာကှှယဝှသော လူမှိုးခှား လောကဇှနှးနဲ့လကထှပပှှီး နှဈအနညှး ငယအှကှာမှာ ၊လောကဇှနှးဟာ အိနဒွိယနိုငငှံရဲ့ ဘုရငခှံခှုပဖှှဈလာပှီး သူမသညလှညှး ဘုရငခှံခှုပရှဲ့မိဖုရားဖှဈခဲ့ သညှ။

ဆရာကှီးကိုငရှိုဟာ Miss Lester ရဲ့အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးက လမှးခှဲတဈခုက အောငမှှငရှေး လမှးကှောငှးကို ထိသောကှောင့ှ လူမှိုးကှဲနဲ့ညားပှီး မိဖုရားအဆင့အှတနှးနဲ့ နရမယလှေို့ဟောခဲ့ပါတယှ။

ဒါဟာအိမထှောငှ ရေးလမှးကှောငှး အဖှားနှဈခု ကှဲထှကပှှီး ခကရှငှးသဏဍွနဟှာ လူမှိုးကှဲ ဘာသာခှားနဲ့အိမထှောငကှှ တတကှှောငှး သကသှခေံနပေါတယှ။

ထို့ကှောင့ကှှှနှုပှ၏ “လကခွဏာဆရာဖှဈသငကှမှှး “တှငှ အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးအဖှား၌ ခရငှးခှသဏဍွာနအှမှတသှားကိုတှေ့ရမညဆှိုလှှငှ၊လကခွဏာရှငသှညှ လူမှိုးကှဲဘာသာခှားနှင့လှကထှပရှမညှ၊(သို့တညှးမဟုတှ) မိမိနှင့အှယူအဆ မတူသူတဈဦးနှင့ှ လကထှပရှလိမ့မှညဟှု ၊

ဆရာကှီးကိုငရှို၏ အဟောကမှှးကိုကိုးကားပှီး ထည့သှှငှးဖောပှှထားခဲ့ပါတယှ။

ပုံမှာပှထားသော လကခွဏာပုံစံကတော့ အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးတဈခုက အောငမှှငရှေးလမှး ကှောငှးကို ထိထားတဲ့ပုံစံဖောပှှထားပါတယှ။

ပှထားတဲ့ပုံမှာကတော့ အိမထှောငရှေးလမှးကှောငှးမှာ ခရငှးခှသဏဍွာနအှမှတအှသားမပါဘဲပှထားပါတယှ။

ဒါကှောင့ှ အနှီပုံစံကတော့ ခမှှးသာကှှယဝှတဲ့သူနဲ့အိမထှောငကှပှှီး၊ မိဖုရားတဈဦးရဲ့ အဆင့အှတနှးနဲ့နရမယလှေို့ အဓိပပွါယရှစပေါတယှ။နနှးမတောမှယနှုက သာမာနကှှေးတောသူမှ ဘုရငမှိဖုရားခေါငကှှီးဖှဈလာရတာဟာ ဒီလိုပုံစံဖှဈနိုငတှယလှို့ ဆရာကှီးမငှးသိငှငွခြက ယူဆထားပုံပေါပှါတယှ။

ယနေ့မှာတော့ ဒီလိုပုံစံမှိုးတှေ့ရဖို့ ခကခှဲပါတယှ။ တှေ့ရရငတှော့ ထိုလကပှိုငရှှငမှိနှးကလေးဟာ မှနမှာပှညှ အတှကတှော့( Fist Lady ) သမမွတကတောဖှှဈရမှာ ဧကနမှလှဲတော့ပေ။

ဆရာရှှမငှေး(လကခွဏာပါရဂူ)

၀၉-၇၉၀၄၀၀၄၆၄

Credit