Local News

မနော ဆိုတာဖြစ်မလာခင်က ကားဝပ်ရှော့မှာ အလုပ်သမားဘဝကနေ ခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့ယှဉ်ပြီးပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် မနော

မနော ဆိုတာဖှစမှလာခငကှ ကားဝပရှှော့မှာအလုပသှမားဘဝကနေ ခကခှဲစှာဖှတသှနှးခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ့ယှ ဉပှှီးပှောပှလာတဲ့ အဆိုတောှ မနောပရိသတအှခိုငအှမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတောှ မနော ကတော့အနုပညာလှုပရှှားမှုတှကေိုဆကလှကလှုပဆှောငနှပှေီး သမှီးဖစသှူ မကှေေးမုံ ကလညှး အနုပညာလောကထဲ စတငဝှငရှောကလှာခဲ့ပါပှီ

ဖအတေူသမီးလေးမို့ အသံလညှးအရမှးကောငှးပှီး အခုဆိုမကှေေးမုံကိုအားပေးတဲ့သူတှတေောငှ အမှားအပှားရှိနပေါပှီမနောက သူ့ဘဝကှုံတှေ့ခဲ့ရတဲ့ အတှေ့အကှုံတှကေို

သူ့ရဲ့ လူမှုကှနယှကစှာမကှနှာကနေ မှှဝထေားပါတယှခုပှောပှပေးသှားမယှ့ အကှောငှးအရာကတော့ အောငမှှငကှေှာကှှားနတေဲ့အဆိုတောှ မနောရဲ့ လေးစားစရာ အကှောငှးလေးပှဲဖစပှါတယှမနောဟာ ကားဘဒှောီရုံမှာ အလုပလှုပခှဲ့ပှီးသူမှားတှေ ၉နှစကှှာမှတတတှဲ့ ပညာကိုသူမှားတှထကှေ စောစောထကာ အလုပကှို ပိုကှိုးစားပှီး လေ့လာသူဖှစတှဲ့အတှကှ ၆နှစနှဲ့ပညာတှေ တတမှှောကခှဲ့ပါတယှေ

နာကတှော့တရုတပှှညှ ဝပှညနှယမှှာဆေးသုတတှဲ့အလုပလှုပကှိုငတှဲ့ သူငယခှငှှးတစယှောကဟှာ မနောဆီကို လာလညခှဲ့တယလှကဖှကရှညသှောကရှအောငဆှိုပှီး ဆိုငခှေါပှီးသူဘယလှိုဝငငှှရတယှေ ဘယလှောကအှထိ ရတယဆှိုတာကို ပှောပှခဲ့တော့ မနောက အရမှးအားကခှဲ့တယှ

အဲ့ခတကှေ တစလှ ၁၅၀၀ ပဲရသေးတာကိုး သူ့သူငယခှငှှးက ၂သိနှးကေှာရှနတေော့ အားကတှာဟာမဆနှးပါဘူး ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယခှငှှးက သူနဲ့အလုပလှိုကလှုပဖှို့ခေါတှယသူဆုံးဖှတခှကှှ ဝဝေါးနခေဲ့တယှ ဒါနဲ့ပဲ မနောဟာ သူ့ရဲ့မမနေေဲ့တိုငပှငတှော့ မမကခှငှေေ့မပှုဘူး ငါ့သား

မငှးကိုယပှိုငဆှိုငခှှဲနိုငတှဲ့အခှိနမှှမငှးဆရာကိုခှငှ့တောငှးပှီး ဆိုငခှှဲပါတဲ့ဆရာက ဆိုငခှှဲဖို့ခှငှ့မပှုဘူးဆို လှှငတှော့မငှး ဝပှညနှယကှိုထှကလှုပခှငှှ လုပပှေါ့တဲ့ ခှငှ့တောငှးရမှာမငှးအပိုငှးခှငှ့ပှုတာမပှုတာက ဆရာ့အပိုငှးတဲ့ ဆိုပှီးပှောခဲ့တယှ။ဒီလိုနဲ့ ဆရာကိုပှောဖို့လုပတှိုငှး မှပောရဲ အမှဲလှဲနခေဲ့တာကှောငှ့ သူထှကပှှေးခဲ့တယှ ဆရာက ခဏခဏပှနခှေါတှယှ သူ့အမကပှနပှေို့ခဲ့တယှ သို့သောှ ခဏခဏပှနထှှကပှှေးနတေော့သူ့ဆရာကလညှး

မငှးထိုကနှဲ့မငှးကံဆိုပှီးထားလိုကတှော့တယှ သူ့အမကလညှေး မနောကအသကငှယသှေးတော့စိုးရိမစှိတနှဲ့အသှိဖစတှဲ့အနတှီဆု အကူအညီနဲ့ဆရာဦးဇောလှှငှ ဆနှးသစရှောငခှှညှ အမညရှှိ ကားဘဒှောီရုံကိုရောကခှဲ့တယှ

ဆရာကလညှးဘယလှောကထှိတတလှဲ စသဖှငှ့အလုပနှဲ့ ပတသှတတှာတှမေေးတယပှေါ့။ တိုကမှှောကအှကုနပှှငနှိုငပှှီဆိုတော့ဆရာကလညှး တစလှ ၄၅၀၀ ပေးတယှဒီလိုနဲ့ သူက ကှိုးစားရငှးနဲ့လကထှောကနှရောရကာတစလှကို ၉ထောငှ ပေးခဲ့တယှ။ ဒီလိုနဲ့ သူကိုယတှိုငှ အလုပတှှကေို စီမံခနှ့ခှဲနိုငပှှီးလကခှံနိုငလှာတယှ

လကထှောကဆှိုတော့ပညာကမသေးဘူးလေ နောကတှော့ သူကတပညှ့တှလညှေးရကာ ဆရာကောငှးပီပီနညှးနညှးယူမှားမှားပေးရတယှ။သူတို့ထကလှညှးအစောထသနှ့ရှငှးရေးလုပဘှာညာစသဖှငှ့ ပှီးတော့မှသူအားကိုးရတဲ့တပညှ့တှကေိုနိုးပှီးအလုပဆှကကှှတယပှေါ့ဒီနရောမှာလညှး သူဟာညဘကတှှဆေို ၁၂ထိအလုပဆှငှးပှီး ပိုကှိုးစားကလေ့လာသငယှူခဲ့ရတယှ။ ပညာတှှမနမှှနတှေတမှှောကခှငှတှဲ့အတှကပှေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲ သူက ဆရာဇောလှှငဆှီမှာ ကားအသစတှှကေို လုပတှတလှာခဲ့တယှ။ဟိုငှးလပှ ဆနနှီ ပါဗလကော ဘနစှူပါရုကားနှငှ့

ဂစှကှားတှကေိုဆရာတှရေဲ့ကေှးဇူးနဲ့လုပတှတလှာခဲ့တယှ။ဒါနဲ့ပထမသငပှေးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိနှးဇဆှောီကတိုကခှံရတဲ့ကားတှကေိုဖှောငှ့တတခှဲ့တယှ။ကားအမိုးကိုငှးကပခှှံပညာလညှး ထပမှံရခဲ့တယှေ

နာကတှော့ကိုယတှိုငကှားမောငှးတတခှဲ့တယှ။ ဒါ့အပှငှ ဆရာ့ဆီမှာပညာသငဆှဲမှာပဲသူ့ရဲ့မငှးသမီးနဲ့အိမထှောငကှခှဲ့တယပှေါ့ဗှာ။ ဒီလိုနဲ့နောကပှိုငှးမှာ မိဘဆရာကေှးဇူးမှ

ားနဲ့သူဟာဆရာဖှစခှဲ့တယပှေါ့ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဘာ့ကှောငှ့ ဒီလိုတှလေုပနှိုငတှဲ့ထိအောငမှှငခှဲ့လညှးဆိုတာကိုအခကှှ ၇ ခကှနှဲ့ ပှောပှလာခဲ့တယှ

၁- အခှိနကှိုတနဖှိုးထားခှငှး အခှိနလှုခှဲ့ခငှး

၂- စာတှတေောတှောလှေးဖတတှယှ

၃- မိဘ ဆရာသမားမှားရဲ့အဆုံးအမသှဝါဒကိုခံယူတယှ

၄- မိမိရညှှရယခှကှကှိုအပကှမှခံဘူး

၅- မိမိအလုပအှပသှူမှားကိုလေးစားတနဖှိုးထားတယကှတိတညတှယှ အရှုံးပေါလှညှးမိမိလကခှံထားသညှ့အတိုငှးအပှီးထိဆကလှုပပှေးတယှ ဒါဟာ တာဝနယှူမှုစိတဓှာတအှပှညှ့အဝရှိပှီးဆရာကောငှးပီသတာပါ၆- ရိုးသားပှငှ့လငှးတယပှှုပှငစှရာမှားကိုအတိအကအှရှိအတိုငှးပှောတယှ ဒါကလညှး သူမှားတှလေို ရပါတယကှှာဆိုပှီး လုပခှဲ့တာမဟုတဘှူး

၇- ရကခှှိနှးတစလှလုပရှမညှ့ကားကိုရကှ၂၀ ဝနှးကငှနှှငှ့အပှီးနေ့ညကှိုးစားလုပပှေးတယှ။ ည ၂ နာရီဝနှးကငှထှိအခှိနပှိုဆငှးပေးခဲ့တယှ။ မပှညှ့စုံသူတှအတှကတှေော့အားလပခှှိနနှဲ့ အနားယူခှိနကှိုတတနှိုငသှမှှလှှော့ရမယပှေါ့ဗှာ ဆိုပှီးအဆိုတောှ မနောဟာသူကှုံတှေ့ခဲ့ရတာတှကေို ပှနလှညမှှှဝပေေးတာပှဲဖစပှါတယှ

အဆိုတောမှနောက အတှေ့အကှုံအရမှးမှားတဲ့သူတစယှောကပှါ။ အခှိနကှိုဘယလှိုအသုံးခပှှီးကှိုးစားခဲ့တယဆှိုတာကအစှပောပှပေးခဲ့တာဖှစပှါတယှ

CRD
zaawgyi
မေနာ ဆိုတာျဖစ္မလာခင္က ကားဝပ္ေရွာ့မွာအလုပ္သမားဘဝကေန ခက္ခဲစြာျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေျပာျပလာတဲ့ အဆိုေတာ္ မေနာ

ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္ မေနာ ကေတာ့အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး သမီးျဖစ္သူ ေမေၾကးမုံ ကလည္း အႏုပညာေလာကထဲ စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ

ဖေအတူသမီးေလးမို႔ အသံလည္းအရမ္းေကာင္းၿပီး အခုဆိုေမေၾကးမုံကိုအားေပးတဲ့သူေတြေတာင္ အမ်ားအျပားရွိေနပါၿပီမေနာက

သူ႔ဘဝၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို သူ႔ရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နာကေန မၽွေဝထားပါတယ္ခုေျပာျပေပးသြားမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့အဆိုေတာ္ မေနာရဲ့ ေလးစားစရာ အေၾကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္

မေနာဟာ ကားေဘာ္ဒီ႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးသူမ်ားေတြ ၉ႏွစ္ၾကာမွတတ္တဲ့ ပညာကိုသူမ်ားေတြထက္ ေစာေစာထကာ အလုပ္ကို ပိုႀကိဳးစားၿပီး ေလ့လာသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ၆ႏွစ္နဲ႔ပညာေတြ တတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္ေနာက္ေတာ့တ႐ုတ္ျပည္ ဝျပည္နယ္မွာေဆးသုတ္တဲ့အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဟာ မေနာဆီကို လာလည္ခဲ့တယ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရေအာင္ဆိုၿပီး ဆိုင္ေခါၿပီး

သူဘယ္လိုဝင္ေငြရတယ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ရတယ္ဆိုတာကို ေျပာျပခဲ့ေတာ့ မေနာက အရမ္းအားက်ခဲ့တယ္ အဲ့ေခတ္က တစ္လ ၁၅၀၀ ပဲရေသးတာကိုး သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ၂သိန္းေက်ာ္ရေနေတာ့ အားက်တာဟာမဆန္းပါဘူး ဒီလိုနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက သူနဲ႔အလုပ္လိုက္လုပ္ဖို႔ေခၚတယ္

သူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေဝဝါးေနခဲ့တယ္ ဒါနဲ႔ပဲ မေနာဟာ သူ႔ရဲ့ေမေမနဲ႔တိုင္ပင္ေတာ့ ေမေမကခြင့္မျပဳဘူး ငါ့သား မင္းကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခြဲနိုင္တဲ့အခ်ိန္မွမင္းဆရာကိုခြင့္ေတာင္းၿပီး ဆိုင္ခြဲပါတဲ့ဆရာက ဆိုင္ခြဲဖို႔ခြင့္မျပဳဘူးဆို လၽွင္ေတာ့မင္း ဝျပည္နယ္ကိုထြက္လုပ္ခ်င္ လုပ္ေပါ့တဲ့ ခြင့္ေတာင္းရမွာ

မင္းအပိုင္းခြင့္ျပဳတာမျပဳတာက ဆရာ့အပိုင္းတဲ့ ဆိုၿပီးေျပာခဲ့တယ္။ဒီလိုနဲ႔ ဆရာကိုေျပာဖို႔လုပ္တိုင္း မေျပာရဲ အျမဲလြဲေနခဲ့တာေၾကာင့္ သူထြက္ေျပးခဲ့တယ္ ဆရာက ခဏခဏျပန္ေခၚတယ္ သူ႔အေမကျပန္ပို႔ခဲ့တယ္ သို႔ေသာ္ ခဏခဏျပန္ထြက္ေျပးေနေတာ့သူ႔ဆရာကလည္း

မင္းထိုက္နဲ႔မင္းကံဆိုၿပီးထားလိုက္ေတာ့တယ္ သူ႔အေမကလည္း မေနာကအသက္ငယ္ေသးေတာ့စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔အသိျဖစ္တဲ့အန္တီဆု အကူအညီနဲ႔ဆရာဦးေဇာ္လြင္ ဆန္းသစ္ေရာင္ျခည္ အမည္ရွိ ကားေဘာ္ဒီ႐ုံကိုေရာက္ခဲ့တယ္ဆရာကလည္းဘယ္ေလာက္ထိတတ္လဲ စသျဖင့္အလုပ္နဲ႔ ပတ္သတ္တာေတြေမးတယ္ေပါ့။ တိုက္ေမွာက္အကုန္ျပင္နိုင္ၿပီဆိုေတာ့ဆရာကလည္း တစ္လ ၄၅၀၀ ေပးတယ္

ဒီလိုနဲ႔ သူက ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔လက္ေထာက္ေနရာရကာတစ္လကို ၉ေထာင္ ေပးခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ အလုပ္ေတြကို စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ၿပီးလက္ခံနိုင္လာတယ္

လက္ေထာက္ဆိုေတာ့ပညာကမေသးဘူးေလ ေနာက္ေတာ့ သူကတပည့္ေတြလည္းရကာ ဆရာေကာင္းပီပီနည္းနည္းယူမ်ားမ်ားေပးရတယ္။သူတို႔ထက္လည္းအေစာထသန႔္ရွင္းေရးလုပ္ဘာညာစသျဖင့္ ၿပီးေတာ့မွသူအားကိုးရတဲ့တပည့္ေတြကိုနိုးၿပီးအလုပ္ဆက္ၾကတယ္ေပါ့

ဒီေနရာမွာလည္း သူဟာညဘက္ေတြဆို ၁၂ထိအလုပ္ဆင္းၿပီး ပိုႀကိဳးစားကေလ့လာသင္ယူခဲ့ရတယ္။ ပညာေတြျမန္ျမန္တတ္ေျမာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ေပါ့။ဒီလိုနဲ႔ပဲ သူက ဆရာေဇာ္လြင္ဆီမွာ ကားအသစ္ေတြကို လုပ္တတ္လာခဲ့တယ္။ဟိုင္းလပ္ ဆန္နီ ပါဗေလကာ ဘန္စူပါ႐ုကားႏွင့္

ဂ်စ္ကားေတြကိုဆရာေတြရဲ့ေက်းဇူးနဲ႔လုပ္တတ္လာခဲ့တယ္။ဒါနဲ႔ပထမသင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးသိန္းေဇာ္ဆီကတိုက္ခံရတဲ့ကားေတြကိုေျဖာင့္တတ္ခဲ့တယ္။ကားအမိုးကိုင္းကပ္ၿခံပညာလည္း ထပ္မံရခဲ့တယ္ေ

နာက္ေတာ့ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္းတတ္ခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆရာ့ဆီမွာပညာသင္ဆဲမွာပဲသူ႔ရဲ့မင္းသမီးနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ႔ေနာက္ပိုင္းမွာ မိဘဆရာေက်းဇူးမ်ားနဲ႔သူဟာဆရာျဖစ္ခဲ့တယ္ေပါ့

ဒီလိုနဲ႔ သူဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုေတြလုပ္နိုင္တဲ့ထိေအာင္ျမင္ခဲ့လည္းဆိုတာကိုအခ်က္ ၇ ခ်က္နဲ႔ ေျပာျပလာခဲ့တယ္

၁- အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားျခင္း အခ်ိန္လုခဲ့ျခင္း

၂- စာေတြေတာ္ေတာ္ေလးဖတ္တယ္

၃- မိဘ ဆရာသမားမ်ားရဲ့အဆုံးအမၾသဝါဒကိုခံယူတယ္

၄- မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအပ်က္မခံဘူး

၅- မိမိအလုပ္အပ္သူမ်ားကိုေလးစားတန္ဖိုးထားတယ္ကတိတည္တယ္ အရႈံးေပၚလည္းမိမိလက္ခံထားသည့္အတိုင္းအၿပီးထိဆက္လုပ္ေပးတယ္ ဒါဟာ တာဝန္ယူမႈစိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝရွိၿပီးဆရာေကာင္းပီသတာပါ၆- ရိုးသားပြင့္လင္းတယ္ျပဳျပင္စရာမ်ားကိုအတိအက်အရွိအတိုင္းေျပာတယ္ ဒါကလည္း သူမ်ားေတြလို ရပါတယ္ကြာဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး

၇- ရက္ခ်ိန္းတစ္လလုပ္ရမည့္ကားကိုရက္၂၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္အၿပီးေန႔ညႀကိဳးစားလုပ္ေပးတယ္။ ည ၂ နာရီဝန္းက်င္ထိအခ်ိန္ပိုဆင္းေပးခဲ့တယ္။ မျပည့္စုံသူေတြအတြက္ေတာ့အားလပ္ခ်ိန္နဲ႔ အနားယူခ်ိန္ကိုတတ္နိုင္သမၽွေလၽွာ့ရမယ္ေပါ့ဗ်ာ ဆိုၿပီးအဆိုေတာ္ မေနာဟာသူၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာေတြကို ျပန္လည္မၽွေဝေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္အဆိုေတာ္မေနာက အေတြ႕အၾကဳံအရမ္းမ်ားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ အခ်ိန္ကိုဘယ္လိုအသုံးခ်ၿပီးႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုတာကအစေျပာျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္

CRD