Local News

နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ

နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။

အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။

နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ အောင်လပြန်လာပြီ”အောင်လအန်ဆန်က လီယန်ဒရိုကို ပထမဆုံးတစ်ချီမှာပင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အောင်လက နိုင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။

Credit 36Myanmar